Programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych

2. Programu dystrybucji prezerwatyw w zakładzie karnym Stanu Kalifornia

2.3. Wnioski

Ryzyko
Nie znaleźliśmy żadnych incydentów związanych z dystrubucją prezerwatyw w bazie danych RVR i w raportach w formie papierowej. Liczba incydentów nie wzrosła w porównaniu do lat poprzedzających program pilotażowy, dla każdego rodzaju naruszenia i nie zgłoszono nam żadnych incydentów przez opiekunów lub kierowników. Nie znaleźliśmy dowodów na to, że niewłaściwe użycie prezerwatyw spowodowało obrażenia u pracownika lub osadzonego. Chociaż kilku respondentów ankiety pracowniczej twierdziło, że prezerwatywa spowodowała uraz, nie dostarczono przekonujących dowodów i nie zgłoszono takich incydentów do danych.

Bardzo podobny odsetek orzeczeń porównując okresy przed startem i po starcie programu pilotażowego sugeruje, że terminowość przetwarzania sprawozdań była spójna w okresach sprzed i po zakończeniu pilotażu, co daje w rezultacie porównywalne dane w poszczególnych okresach. W przypadku 81 (20,2%) incydentów z okresu sprzed pilotażu brakowało numeru budynku mieszkalnego, ponieważ raport w formie papierowej nie został złożony przed upływem terminu czterech miesięcy od daty końcowej. W 23 raportach z okresu pilotażowego (8,7%)  nie było streszczenia. Gdyby większa liczba sprawozdań z okresu pilotażowego była dostępna, zauważylibyśmy raczej większe redukcje niż wzrosty liczby incydentów.

Wykonalność
Dystrybucja prezerwatyw w zakładzie karnym przy użyciu dystrybutorów wydaje się być dobrą metodą, pod warunkiem, że są one zainstalowane w dyskretnych miejscach. Nasza obserwacja, że dystrybutory będące na widoku były często demolowane, potwierdza potrzebę dyskretnych lokalizacji i jest spójna z otwartymi komentarzami pracowników i osadzonych, którzy odpowiedzieli na naszą ankietę, jak również z innymi osadzonymi i przedstawicielami MAC podczas spotkań z pracownikami CDPH i CHJ w ciągu całego roku pilotażowego. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że dystrybutory w dyskretnych lokalizacjach będą wymagały naprawy lub wymiany rzadziej niż dystrybutory będące na widoku.

Koszt
Nasze szacunki wskazują, że dystrybuując prezeratywy w zakładzie karnym można przeciętnie oszczędzić w kosztach leczenia farmakologicznego 40 800 USD rocznie w leczeniu każdego zakażenia HIV nabytego podczas pobytu w zakładzie. Tylko 2,7 do 5,4 zakażeń HIV trzeba by było zapobiec, aby pokryć koszty dystrybucji prezerwatyw przy użyciu dystrybutorów. Prezerwatywy mogą być dostarczane tą metodą przy bardzo niskich kosztach i minimalnym czasie potrzebnym do sprawdzenia i ponownego napełnienia. Koszty związane z leczeniem jednego pacjenta zakażonego HIV będą prawdopodobnie wyższe. Koszt uwzględniony w naszym oszacowaniu dotyczy tylko leków antyretrowirusowych, co stanowi 73% całkowitych kosztów opieki nad osobami zakażonymi HIV. Inne koszty, takie jak hospitalizacja (13%) i opieka ambulatoryjna (9%) mogą być znacznie wyższe ze względu na nadzór nad opieką i politykę zakwaterowania zakażonych osób. Chociaż trudno byłoby oszacować odsetek osób zakażonych wirusem HIV w CDCR, które następnie byłyby leczone w CDCR oraz czas trwania ich leczenia, to jest bardzo prawdopodobne, że większość z nich będzie leczona w CDCR przez co najmniej rok, biorąc pod uwagę, że średni czas leczenia wynosi 25 miesięcy, a wskaźnik recydywy w Kalifornii wynosi ponad 65% (dane te pochodzą z Kalifornijskiego Departamentu Korekt i Rehabilitacji, Czwarty kwartał 2008 r., Fakty i liczby).

Ponadto większość osadzonych zarażonych wirusem HIV, którzy zostali wypuszczeni na wolność, prawdopodobnie otrzyma leczenie i opiekę finansowaną ze środków publicznych.

Jak zaobserwowano w przypadku innych programów dotyczących więziennictwa, większa liczba prezerwatyw została rozprowadzona na początku programu, prawdopodobnie ze względu na jego nowatorski charakter. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przed zakończeniem również nastąpił wzrost liczby wydanych prezerwatyw. Powodem mogły być obawy personelu przed zdemontowaniem dystrybutorów. Biorąc pod uwagę wyższy od przeciętnego poziom wykorzystania na początku i pod koniec projektu, rzeczywisty koszt prezerwatyw i czas potrzebny do uzupełnienia zapasów dystrybutorów może być niższy od szacowanego przez nas.

Badania przeprowadzone w kompleksie więziennym w Gruzji w okresie od lipca 2003 r. do lutego 2005 r. w czterdziestu jeden Ośrodkach Kontroli i Profilaktyki Chorób HIV wykazały, że najczęstszym czynnikiem ryzyka zakażenia HIV zgłaszanym przez osadzonych był męsko-męski kontakt seksualny (72% z nich zgłaszanych jako konsensualne, a pozostałe 28% jako seks wymienny np. za pieniądze, towary lub ochronę) oraz seks pod przymusem. Biorąc pod uwagę, że w zakładach karnych stanu Georgia w 2005 r. liczba osadzonych wynosiła 44 990 osób, szacujemy, że wskaźnik serokonwersji HIV wynosił 57 na 100 000 osadzonych rocznie. Mogą oczywiście istnieć inne czynniki wpływające na zachowania związane z zakażeniem HIV oraz na współczynniki przenoszenia wirusa, które różnią się w zależności od zakładu karnego. Jednak biorąc pod uwagę, że osadzeni jako grupa są bardziej narażeni na zakażenia HIV, STD, zapalenie wątroby i choroby współistniejące, uzasadnione jest założenie, że przenoszenie wirusa HIV występuje wystarczająco często wśród osadzonych. Zapobieganie zakażeniom od 2,7 do 5,5 infekcji rocznie, pozwala na redukcję kosztów leczenia. Jednocześnie rezultaty innych programów pokazały, że gdy prezerwatywy są dostępne w zakładzie karnym, osadzeni ich używają, ale aktywność seksualna nie zwiększa się. Może to zwiększać szanę na spadek transmisji HIV/STD. Ponieważ są udokumentowane dowody na to, że aktywność seksualna występuję w kalifornijskich zakładach karnych, jest bardzo prawdopodobne, że dostępność prezerwatyw zapobiegnie również i tam transmisji HIV/STD.

Ograniczenia
Obecne badanie odbyło się wśród ogólnej populacji osadzonych. Ustalenia te mogą być inne gdyby np. byliby to osadzeni zakwalifikowani jako niebezpieczni.

Sprawozdania w sprawie naruszenia przepisów
Ograniczenie badania sprawozdań do okresu czterech miesięcy oznacza, że nie mogliśmy uwzględnić niektórych naruszeń przepisów w bieżącej analizie, ponieważ naruszenie nie zostało jeszcze orzeczone lub raport w formie papierowej nie został jeszcze złożony.
Stwierdziliśmy mniej incydentów i niższe wskaźniki incydentów na 100 ADP w roku pilotażowym w porównaniu z rokiem poprzedzającym pilotaż. Jedno z możliwych wyjaśnień jest takie, że w okresie od grudnia 2008 r. do maja 2009 r. (czyli w roku pilotażowym) jednostki mieszkalne z celami przechodziły modernizację drzwi, podczas której więźniowie byli przenoszeni do innych budynków. Przeniesienie do innych cel mogło czasowo zakłócać statystyki naruszania przepisów.

Monitorowanie dystrybutorów z prezerwatywami
Dystrybutor w toalecie podstawowej opieki medycznej był dostępny dla osadzonych ze wszystkich czterech budynków i osadzeni z zewnątrz Budynku II mieli dostęp do prezerwatyw, choć zostali poinformowani o możliwym ukaraniu, jeśli znajdą się w posiadaniu prezerwatyw. Chociaż z toalet budynku edukacyjnego i podstawowej opieki medycznej pobrano więcej prezerwatyw niż z dystrybutorów znajdujących się w jednostkach mieszkalnych, nie możemy stwierdzić na podstawie samej liczby wydanych prezerwatyw , że te dystrybutory były bardziej dostępne. Jednak znacznie większy odsetek czasu, przez jaki dystrybutory w budynkach z celami były nieczynne w porównaniu z tymi, które znajdowały się w budynkach oświatowych i placówkach podstawowej opieki medycznej oraz informacje zwrotne dostarczone przez nauczycieli rówieśniczych i przedstawicieli MAC potwierdzają ten wniosek.

Badania ankietowe wśród współlokatorów i personelu

Niewielka liczba odpowiedzi na ankietę wśród pracowników i osadzonych wprowadza znaczne ograniczenia w szacowaniu wpływu projektu pilotażowego i tych wyników nie można uogólniać. Ponieważ ankieta pracownicza była anonimowa, pracownicy, którzy byli zdecydowanie przeciwni lub opowiedzieli się za dostępem do prezerwatyw, mogli odpowiedzieć na obie ankiety. Ze względu na niski wskaźnik odpowiedzi, uwzględniliśmy jedynie niektóre odpowiedzi otwarte.